V.Care سپارش

  • "V.Care Sourcing ”یک سرویس پولی است که به خریداران مواد شیمیایی کمک می کند تا محصول مناسب را به طور کارآمد پیدا کنند.
  • اتهامات "V.Care با توجه به ترکیبات خدماتی که خریداران درخواست کرده اند ، می توان در مورد منبع سازی "مذاکره کرد. این هزینه ها می توانند ثابت یا متغیر باشند ، یا بر اساس هزینه اضافه شده یا نسبت خاصی از مبلغ واقعی خرید.
  • "V.Care Sourcing »همچنین می تواند یک سرویس خالص بازآزمایی یا حمل و نقل باشد.

فرم درخواست

    لطفاً ادامه را حل کنید 18 = 2